Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

XX AB (nedan kallad Företaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Företaget har som ändamål att bedriva XXX.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Företaget behandlar personuppgifter för att administrera kundregister, kommunicera med medlemmarna (inbjudan till aktiviteter, information m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (avgifter m.m.).

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av kundregister i Företaget
 • Administration
 • Deltagande i Företagets kundaktiviteter
 • Utbildningar arrangerade av Företaget
 • Kontakt med kund
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Företaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Företagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av kundregister i Företaget Avtal
Administration Avtal
Kontakt med Företaget Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Företaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Företaget har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Företaget ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad om:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Företagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Företaget.